Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.mniammniam.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności.

Regulamin serwisu internetowego MniamMniam.com (obowiązuje od 8 stycznia 2018 roku)

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
VII. Własność intelektualna
VIII. Odpowiedzialność serwisu
IX. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.mniammniam.com prowadzony jest przez Urszulę Ostrowską oraz Grzegorza Ostrowskiego wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą MNIAMMNIAM.PL S.C. U. OSTROWSKA, G. OSTROWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Batalionów Chłopskich 15, 05-250 Radzymin, NIP: 1251619163, REGON: 146450773, adres poczty elektronicznej (e-mail): redakcja@mniammniam.pl.

2. Serwis www.mniammniam.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.mniammniam.com na rzecz Konsumentów, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.mniammniam.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.mniammniam.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.mniammniam.com użyte są w celach informacyjnych.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. AUTOR - osoba fizyczna, która przesyła zdjęcie, przepis kulinarny oraz inne treści niebędące reklamą z zamiarem umieszczenia na stronie www.mniammniam.com i która wyraziła zgodę na treść Regulaminu.

2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

5. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

7. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.mniammniam.com.

8. USŁUGODAWCA -Urszula Ostrowska oraz Grzegorz Ostrowski wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą MNIAMMNIAM.PL S.C. U. OSTROWSKA, G. OSTROWSKI, ul. Batalionów Chłopskich 15, 05-250 Radzymin, NIP: 1251619163, REGON: 146450773.

9. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna korzystająca z Usługi Elektronicznej.

10. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

11. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) prowadzenie Konta w Serwisie,
b) korzystanie z Newslettera,
c) zamieszczenie zdjęć, przepisów kulinarnych oraz innych treści niebędących reklamą,
d) zamieszczanie opinii oraz ocen.

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu zdjęć, przepisów oraz innych treści niebędących reklamą w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
d) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu opinii oraz ocen w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym komentarzy, przepisów kulinarnych i zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
a) powszechnie uznane za obraźliwe,
b) o charakterze rasistowskim,
c) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
d) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
e) wprowadzające w błąd Usługobiorców,
f) reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do www.mniammniam.com,
g) będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,
h) zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

8. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego zdjęcia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane ogłoszenie, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich.

9. Usługodawca oraz administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne niezwłocznie.

10. Korzystając z Serwisu Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.

11. Temat opinii powinien być jednoznacznie związany z komentowaną treścią Serwisu.

12. Zawartość każdego wpisu zamieszczonego w Serwisie wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy, administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich).

13. Zabrania się podawania informacji zawierających dane osobowe, w tym adresy email, strony www, numer telefonu, numer konta, ceny produktów bądź usług oraz inne formy reklamowe w tytułach lub treści wpisów.

14. Webmaster, administrator i moderatorzy Forum są uprawnieni przez Usługodawcę do usuwania lub zmiany każdego komentarza lub opinii jeśli naruszają one postanowienia regulaminu lub przepisy prawa.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@mniammniam.pl.
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@mniammniam.pl.
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mniammniam.com, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych, korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji lub przeniesienia majątkowych praw autorskich albo dozwolonego użytku) są własnością Urszuli Ostrowskiej oraz Grzegorza Ostrowskiego wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą MNIAMMNIAM.PL S.C. U. OSTROWSKA, G. OSTROWSKI, ul. Batalionów Chłopskich 15, 05-250 Radzymin, NIP: 1251619163, REGON: 146450773. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.mniammniam.com, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.mniammniam.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. Zdanie poprzednie nie dotyczy przypadków użycia przepisów kulinarnych w celach prywatnych. Usługobiorca może korzystać z Serwisu w zakresie dozwolonym przez prawo, tj. ma w szczególności prawo dokonywać wydruków w celach prywatnych oraz jednokrotnie utrwalić utwór na nośniku elektronicznym lub magnetycznym dla celów prywatnych.

3. Autor przesyłając zdjęcie, przepis kulinarny oraz inne treści cyfrowe niebędące reklamą, z zamiarem umieszczenia na stronie www.mniammniam.com, udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą zgodnie z poniższymi zasadami.

4. Licencja upoważnia Serwis do korzystania ze zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego www.mniammniam.com oraz w profilach Usługodawcy na portalach społecznościowych, w szczególności Facebook, Instagram, YouTube itp.

5. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści cyfrowych niebędących reklamą, na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą,
- wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie, przepis kulinarny oraz inne treści niebędące reklamą utrwalono,
- wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,
- w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą w sposób inny niż określony powyżej
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet oraz portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, YouTube itp., a także publiczne udostępnianie zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą na obszarze całego świata.

7. Ponadto Autor korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
- wyraża zgodę na dokonywanie przez Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Autora, opracowań zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu, przekształcenia zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą do formatu umożliwiającego korzystanie z nich w sposób wybrany przez Serwis, w stosunku do zdjęć zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Serwis z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;
- zezwala Serwisowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
- upoważnia Serwis do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą publiczności, a także udostępnieniu zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą bądź to anonimowo bądź też z podaniem imienia i/lub pseudonimu Autora,
- upoważnia Serwis do zniszczenia utrwalenia zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą dokonanego przez Serwis bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora,
- przenosi na Serwis prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą.

8. Ponadto Autor oświadcza, że:
- jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do zdjęcia, przepisu oraz innych treści niebędących reklamą nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis przekazanych przez Autora uprawnień,
- na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

9. Autor przesyłając Serwisowi zdjęcie, przepis kulinarny oraz inne treści niebędące reklamą ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

10. Serwis zastrzega, że wyboru zdjęcia, przepisu kulinarnego oraz innych treści niebędących reklamą nadesłanych przez Autora dokonuje redakcja Serwisu. Redakcja Serwisu podejmuje również decyzję o opublikowaniu zdjęcia, przepisu oraz innych treści niebędących reklamą. Serwis ma prawo nieopublikowania zdjęcia, przepisu oraz innych treści niebędących reklamą nadesłanego przez Autora bez konieczności podania jakiegokolwiek uzasadnienia.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.

3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.

4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.POLITYKA PRYWATNOŚCII. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Pliki "Cookies"
VI. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.mniammniam.com jest MNIAMMNIAM.PL S.C. U. OSTROWSKA, G. OSTROWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Batalionów Chłopskich 15, 05-250 Radzymin, NIP: 1251619163, REGON: 146450773, adres poczty elektronicznej (e-mail): redakcja@mniammniam.pl, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję w Spółce pełni Grzegorz Ostrowski, adres do doręczeń: ul. Batalionów Chłopskich 15, 05-250 Radzymin, adres poczty elektronicznej (e-mail): redakcja@mniammniam.pl.

3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu www.mniammniam.com.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Usługobiorcą, do celów informacyjnych, księgowych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy w Serwisie www.mniammniam.com, a także marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego - odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 6 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zamówienia usługi, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia usługi w Serwisie.

6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: redakcja@mniammniam.pl.

IV. PLIKI "COOKIES"

1. Serwis Usługodawcy używa plików "cookies". Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików "cookies": "sesyjne", "stałe" oraz analityczne.
a) "Cookies" "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
b) "Stałe" pliki "cookies" przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
c) "Cookies" "analityczne" umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. "Analityczne" "cookies" gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików "cookies" do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu www.mniammniam.com, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.